Pohledy na vybrané téma

Alternativní paliva

Naprostá většina automobilů dnes využívá ke svému pohonu motory spalující benzín nebo naftu. Jak víme, tato paliva se vyrábějí z ropy a jejich spalováním vzniká velké množství různých druhů škodlivin. Existují však i jiné možnosti, jak pohánět dopravní prostředky. Jedním ze způsobů, jak dosáhnout ekologičtějšího provozu a menší zátěže životního prostředí, je použití alternativních paliv. Alternativní paliva se dělí na plynná (LPG, CNG, vodík) a kapalná (biopaliva a jejich směsi).  Způsob jejich získávání a zejména jejich vlastnosti, mající příznivý vliv na proces spalování a škodlivost jeho produktů – emisí, je předurčují k tomu být palivy budoucnosti.  Jejich výhoda spočívá zejména v tom, že nepředstavují, až na výjimky, změnu technologie pohonu.  Pomocí nenáročných úprav klasického spalovacího motoru, nebo dodatečnou instalací některých prvků, lze jednoduše dosáhnout omezení limitovaných emisí (oxid uhelnatý (CO), uhlovodíky, oxidy dusíku (NOx), pevné částice (PM), dalších znečišťujících látek (např. polyaromatické uhlovodíky – PAU) a skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého (CO2). Proto je podpora alternativních paliv jedním z pilířů udržitelné dopravy směřující k ekologicky i ekonomicky výhodnějším řešením.

 

Obrázky
Obr. 1 Srovnání alternativních paliv
Obr. 1 Srovnání alternativních paliv
Srovnání alternativních paliv z pohledu lokální zátěže ovzduší (svislá osa) a globální zátěže klimatického systému (vodorovná osa)
Zdroj: www.eve.es
Odkazy