Pohledy na vybrané téma

Další šetrné obhospodařování půdy

Šetrné hospodaření s ohledem na ochranu životního prostředí shrnují tzv. zásady Správné zemědělské praxe, v nichž je velký důraz kladen na protierozní opatření.

Příkladem protierozního opatření je zatravňování orné půdy na sklonitých pozemcích, nebo zalesňování obnažených svahů v horských oblastech. V mnoha korytech horských bystřin byly provedeny úpravy podélného sklonu dna, aby nedocházelo k  pohybu splavenin. Na dolních tocích se doporučuje zavádět zpevňování břehů, které nenarušuje ekologické funkce toku a přilehlé nivy (např. osázení břehu vlhkomilnými stromy – vrbami, olšemi, osikami, topoly nebo duby). Je však třeba upozornit, že erozní působení říční vody je z velké části přirozený proces. Příkladem šetrného nakládání s lesní půdou jsou mezinárodní certifikované systémy udržitelné lesní produkce a hospodaření v lese podpořené ekoznačkami FSC, PEFC.

 

Obrázky
Obr. 1 Logo FSC
Obr. 1 Logo FSC
Obr. 2 Logo PEFC
Obr. 2 Logo PEFC
Obr. 3 Zastoupení certifikovaných lesů FSC ve světě (2011)
Obr. 3 Zastoupení certifikovaných lesů FSC ve světě (2011)
Zdroj: FSC
Odkazy