Pohledy na vybrané téma

Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství se zaměřuje na využívání obnovitelných zdrojů a recyklaci, využívání místních zdrojů a minimalizaci znečištění a odpadů. Je charakteristické tím, že zakazuje používání chemikálií – minerálních hnojiv a pesticidů. Zaměřuje se na výběr rostlin (plodin) a plemen zvířat vhodných pro dané stanoviště. Výběr spočívá zejména v upřednostnění původních druhů v dané oblasti, využívá osevní postupy a technologie pěstování, které brání erozi půdy, např. bezorebné setí a sázení. K regulaci a potlačování škodlivých organismů se využívají biologické přípravky a přirození nepřátelé, k regulaci plevelů orba. Zacházení se zvířaty je etické s respektováním jejich potřeb, např. zajištěním venkovního výběhu a dostatečného prostoru. Také jejich usmrcování a další zpracování jejich produktů podléhá přísným pravidlům a kontrole.

Cílem ekologického zemědělství je udržet a zlepšit dlouhodobou úrodnost půdy a její ekologickou funkci. Klade důraz na kvalitu potravin, jejichž předností je, že neobsahují zbytky chemikálií. Nedovoluje použití geneticky modifikovaných organismů (GMO).
Potraviny z ekologické produkce nazýváme biopotraviny. Více se o biopotravinách dočtete v kapitole: Spotřeba a výroba.

Nevýhodou ekologického zemědělství je podstatně nižší produktivita, která by byla za současných podmínek nedostačující, pokud bychom nevyužívali potravin z jiných forem zemědělství a také vyšší cena potravin, neboť pěstitelé mají vyšší výdaje související s respektováním pravidel, která jsou pro ekofarmáře stanovena. Ekologičtí zemědělci a výrobci biopotravin se řídí zákonem o ekologickém zemědělství č. 242/2000 Sb. a Nařízením Rady EHS č. 2092/91 a musí být registrováni u Ministerstva zemědělství ČR. Na dodržování právních norem pro ekologické zemědělství v ČR dohlíží celkem tři kontrolní organizace: KEZ, ABCERT, BIOKONT, pověřené Ministerstvem zemědělství ČR. Tyto kontrolní organizace zároveň vydávají certifikáty osvědčující původ výrobků.