Pohledy na vybrané téma

Jak ovlivňuje využívání půdy životní prostředí?

Hospodaření v krajině se odráží ve fungování celého ekosystému. Využívání půdy je spojeno zejména se zemědělskou produkcí, která ovlivňuje kvalitu půdy, vody, ekosystémy, biodiverzitu a krajinný ráz.

V posledních desetiletích dochází ke zhoršení kvality a struktury mnoha intenzivně obhospodařovaných půd, projevujícím se utužením půd nebo v podobě ztrát způsobených erozí.(1)

Zemědělská činnost ovlivňuje stav životní prostředí emisemi skleníkových plynů, zejména metanu (CH4) a oxidu dusného (N2O), používáním průmyslových i statkových hnojiv (hnůj, močůvka, hnojůvka, kejda, sláma) a produkcí odpadů. Pro rostlinnou výrobu je charakteristické pěstování monokultur, které vyčerpává půdu. Rozsáhlé polní celky mění krajinný ráz, a pokud jsou oseté kukuřicí, slunečnicí a dalšími okopaninami, jsou také hlavní příčinou zvýšeného povrchového odtoku vody. Tyto plodiny ji totiž nedokážou mělkými kořeny zadržet v půdě. Živočišná výroba je problematická především z hlediska produkce amoniaku, který je obsažen ve fekáliích a zhoršuje kvalitu ovzduší a půdy. Fekálie z živočišné výroby mohou způsobit i znečištění podzemních vod.


(1)Urban, J., Šarapatka, B. Ekologické zemědělství: učebnice pro školy i praxi, I. díl (Základy ekologického zemědělství, agroenvironmentální aspekty a pěstování rostlin). MŽP: 2003 ISBN 80-7212-274-6

 

Obrázky
Obr. 1 Pěstování kukuřice s využitím meziplodiny
Obr. 1 Pěstování kukuřice s využitím meziplodiny
Na obrázku vidíte jeden z možných způsobů pěstování kukuřice, který funguje jako levné a efektivní protierozní opatření. Kukuřice se vysévá do přemrzlé meziplodiny – Svazenky vratičolisté, která byla ponechána na poli přes zimu. Rostliny svazenky svým kořenovým systémem drží půdu pohromadě, až do doby než se zapojí nový porost kukuřice.
VÚMOP, v.v.i.
Obr 2. Trvalou kontaminací půdy je aplikace pesticidů
Obr 2. Trvalou kontaminací půdy je aplikace pesticidů
Odkazy