Pohledy na vybrané téma

Jak půdu využíváme?

Území můžeme rozdělit podle toho, jak jej využíváme, na tyto základní kategorie:

  • zemědělská půda, do které patří orná půda, chmelnice, vinice, zahrady a ovocné sady,
  • trvalé travní porosty, kam patří louky a pastviny,
  • lesy, které rozdělujeme na jehličnaté, listnaté a smíšené,
  • vodní plochy, kde jsou zahrnuty vodní toky a vodní plochy (jezera, přehrady apod.),
  • zastavěné plochy a nádvoří, které tvoří pozemky, na nichž jsou postaveny budovy a jejich přilehlá prostranství,
  • ostatní plochy, kam náleží pozemky, určené jako skladištní a dílenské prostory, stavební místa, pozemky určené k dopravě, dobývání surovin apod.

Nevyužité, opuštěné, zdevastované průmyslové objekty a podobné areály označujeme termínem brownfields. Většinou se jedná o již nevyužívané průmyslové areály, jako jsou výrobní haly, kdy půda, na které byly postaveny, je často kontaminována a nenávratně zničena, což má za následek např. zánik biotopů řady druhů. Tyto areály je možné po náročné dekontaminaci („vyčištění“) nově využít například pro výstavbu nových průmyslových zón. Výstavba na brownfields je vhodným řešením, jak omezit budování nových areálů „na zelené louce“ ve volné krajině a s tím spojené zábory půdy.

Graf využití území v ČR a další informace najdete v kapitole: Půda jako ekosystém.

 

Obrázky
Obr. 1 Zemědělský brownfield u Jenštejna
Obr. 1 Zemědělský brownfield u Jenštejna
Autor: Petr Vilgus
Odkazy