Pohledy na vybrané téma

Jaké máme druhy půd a jejich vlastnosti

Půda je tvořena složkami různých skupenství. Pevná část půdy tvoří asi polovinu struktury, zbývající polovinu tvoří voda a vzduch v různém poměru. Vlastnosti půd se značně liší podle toho, z jakého materiálu vznikají a kde se nacházejí. Například půdy na svazích nebývají hluboké a úrodné ve srovnání s půdami v nížinách a na mírných svazích. Půdy vyvinuté na pískovcích bývají méně úrodné než půdy vytvořené např. na spraších, které naopak vynikají svou úrodností v zemědělství. Vlastnosti půd vyvinutých v tropickém klimatu jsou zase zcela odlišné od půd nacházejících se v mírných nebo arktických oblastech.

Důležitou vlastností půdy je úrodnost. Úrodnost je výsledkem vzájemného působení mnoha faktorů – fyzikálních, chemických, biologických a klimatických. Je to schopnost půdy poskytovat rostlinám podmínky pro růst a vývoj. Tyto podmínky jsou splněny, pokud půda poskytuje dostatek živin, vody a vzduchu pro optimální život organismů a má schopnost se vyrovnávat se změnami v půdním prostředí. Půdní úrodnost je ovlivněna složením a vývojem půdy, klimatickými podmínkami, zemědělskými (agrotechnickými) zásahy (zpracování půdy, hnojení, vápnění, používání přípravků na ochranu rostlin), technickými opatřeními (melioracemi a závlahami) a způsobem využití půdy. Půdní úrodnost je ohrožována erozí, zhutněním, kontaminací a dalšími degradacemi. Úrodnost půdy přirozeně ovlivňuje i její výnosnost a cenu a její bonitu, resp. stupeň ochrany zemědělského půdního fondu.

 

Obrázky
Obr. 1 Třídy ochrany ZPF
Obr. 1 Třídy ochrany ZPF
Zdroj: VÚMOP, v.v.i.
Obr. 2 Faktory ovlivňující úrodnost půdy
Obr. 2 Faktory ovlivňující úrodnost půdy
Odkazy