Pohledy na vybrané téma

Komunální odpady

Z pohledu dělení odpadů dle jejich vlastností patří komunální odpad mezi ostatní odpady. Do skupiny komunálních odpadů zařazujeme všechny odpady vznikající na území obce při činnosti domácností, ale také obcí a malých živnostníků. Nejběžnějším příkladem komunálních odpadů je směsný komunální odpad (zbytkový, nevytříděný odpad z domácností), vytříditelné složky komunálního odpadu (sklo, papír, plasty), ale také objemný odpad (např. nábytek apod.), nebezpečné odpady (např. odevzdané ve sběrných dvorech) a odpad z udržování zeleně. Kromě těchto základních komunálních odpadů tvoří významnou a dosud ne zcela řešenou skupinu biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO). Komunální odpady se na celkové produkci všech odpadů v ČR dlouhodobě podílejí cca 17 %.Graf 1: Vývoj celkové produkce komunálních odpadů v ČR [t]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR

 

Obrázky
Graf 1 Vývoj celkové produkce komunálních odpadů v ČR [tis. t]
Graf 1 Vývoj celkové produkce komunálních odpadů v ČR [tis. t] xls; 39kB
Zdroj: CENIA (ISOH)
Obr. 1 Kontejnery na tříděný komunální odpad
Obr. 1 Kontejnery na tříděný komunální odpad
Zdroj: www.mzp.cz
Obr. 2 Biologická složka tvoří až 25 % veškerého komunálního odpadu
Obr. 2 Biologická složka tvoří až 25 % veškerého komunálního odpadu
Autor: Airelle
Odkazy