Pohledy na vybrané téma

Lesní hospodářství

K tomu, abychom měli zdravé a udržované lesy, slouží lesní hospodářství. Jedná se o hospodářskou činnost, jejímž úkolem zdaleka není jen zajištění produkční funkce lesů, kam patří zejména produkce dřeva, ale i funkcí mimoprodukčních. Jaké to jsou? Možná si vzpomenete na povodně v roce 2002 nebo 2009, ale co s nimi má společného les?  Hodně, les totiž může průběh povodně výrazně zmírnit a snížit tak obrovské škody. Z toho plyne, že hlavní mimoprodukční funkcí lesů je regulace odtoku vody z povodí. Kromě toho a zachování biodiverzity, má pro nás les také význam rekreační, neboť má specifické mikroklima příznivě působící na lidské zdraví.

Samotné lesní hospodářství zajišťuje obnovu lesního porostu, udržuje příznivou druhovou a věkovou skladbu lesů a sleduje zdravotní stav lesů. Součástí obnovy lesa je kromě výsadby nových stromů (tzv. umělá obnova) i těžba, která se dělí na plánovanou a nahodilou. Zatímco plánovaná těžba má na lesní porost (pokud je šetrně prováděna) příznivý vliv (např. prořezávání mladých porostů, kácení starých stromů, aby mladší měly více prostoru atd.), nahodilá těžba jen řeší určitou kalamitní situaci (tzv. polomy) a představuje nežádoucí zásah do lesa. Nahodilé těžby nastávají v důsledku klimatických vlivů (nedávný orkán Kiril na Šumavě), imisní zátěži (lesy trpící kyselými dešti), kvůli poškození porostu lesními škůdci (kůrovec na Šumavě), případně i kombinací všech těchto vlivů.

 

Obrázky
Graf 1 Těžba dřeva podle druhů dřevin [m<sup>3</sup> bez kůry]
Graf 1 Těžba dřeva podle druhů dřevin [m3 bez kůry]
Graf 2 Nahodilá těžba dřeva podle příčiny [m<sup>3</sup> bez kůry]
Graf 2 Nahodilá těžba dřeva podle příčiny [m3 bez kůry]
Obr. 1 Les po orkánu Kyrill (v r. 2007) nedaleko vrcholu Poledníku, který je součástí národního parku Šumava, nedaleko obce Prášily v okrese Klatovy
Obr. 1 Les po orkánu Kyrill (v r. 2007) nedaleko vrcholu Poledníku, který je součástí národního parku Šumava, nedaleko obce Prášily v okrese Klatovy
Autor: Huhulenik
Obr. 2 Po těžbě se dřevo zpracovává na pilách, jako je třeba tato
Obr. 2 Po těžbě se dřevo zpracovává na pilách, jako je třeba tato
Odkazy