Pohledy na vybrané téma

Mechanická energie

Mechanickou energii tělesa tvoří kinetická (pohybová) Ek a potenciální (polohová) Ep energie tělesa. Tělesa mají často obě tyto energie, např. letící letadlo má vzhledem k Zemi potenciální tíhovou energii (nachází se v určité výšce od zemského povrchu) i kinetickou energii (pohybuje se určitou rychlostí). Součet těchto energií tvoří celkovou mechanickou energii tělesa.

Při všech mechanických dějích se kinetická energie může měnit v potenciální a naopak, celková energie soustavy zůstane však konstantní, čili stejná:

E =  Ek + Ep = konst.

Tomuto pravidlu se říká zákon zachování mechanické energie. Ten mimo jiné říká, že energie se může měnit z jednoho druhu na jiný a nelze ji vytvořit ani zničit. Energii tak můžeme pouze přeměnit.

Vyhodíme-li např. míč svisle vzhůru, rychlost míče a tedy i jeho kinetická energie se postupně zmenšuje. Míč ale přitom stále stoupá výš, čímž se zvětšuje jeho potenciální energie. V určitém bodě se míč ve vzduchu na okamžik zastaví. V té chvíli má nulovou kinetickou energii a největší potenciální energii, jejíž hodnota je stejná jako původní hodnota kinetické energie. Pak začne míč padat volným pádem k Zemi. Jeho potenciální energie začne klesat a kinetická energie roste. Mechanickou energií se zabývá obor zvaný mechanika.