Pohledy na vybrané téma

Nakládání s odpady

Nakládání s odpady obecně zahrnuje veškeré činnosti, které s odpady souvisí. Od samotné produkce, kdy odpad vznikne, přes odvoz a přepravu odpadů, nejrůznější možné úpravy až po finální využití, kdy se z odpadu stane surovina pro další výrobu nebo jiný výrobek, případně se odpad využije pro výrobu energie. Nakládání s odpady zahrnuje také odstraňování odpadů, kdy jsou nevyužitelné odpady uloženy na skládku, nebo spáleny. Podíl využití a odstranění odpadů z celkové produkce odpadů je uveden v grafu 1. Jednotlivé způsoby nakládání s odpady si představíme v následujících kapitolách. Jejich úplný výčet vám nabízíme v tabulce. Nejčastějším způsobem nakládání s odpady je v ČR materiálové využití (cca 75 % z celkové produkce odpadů). Hned za ním je ale skládkování odpadů (kolem 12 % z celkové produkce odpadů).

Tab. 1 Vybrané způsoby nakládání s odpady a jejich popis
  
Tab. 1a Využívání odpadů

Kód   Využívání odpadů
XR1 Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie
XR2 Získání /regenerace rozpouštědel
XR3 Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně biologických procesů mimo kompostování a biologickou dekontaminaci)
XR4 Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin
XR5 Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů
XR6 Regenerace kyselin a zásad
XR7 Obnova látek používaných ke snižování znečištění
XR8 Získání složek katalyzátorů
XR9 Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů
XR10 Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii
XR11 Využití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R10
XR12 Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11
XR13 Skladování materiálů před aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R12 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před sběrem) k 31. prosinci vykazovaného roku

  
Tab. 1b Odstraňování odpadů

Kód Odstraňování odpadů
XD1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování)
XD2 Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů či kalů v půdě, apod.)
XD3 Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných odpadů do vrtů, solných komor nebo prostor přírodního původu apod.)
XD4 Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží, lagun, apod.)
XD5 Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do oddělených, utěsněných, zavřených prostor izolovaných navzájem i od okolního prostředí apod.)
XD8 Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12
XD9 Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace)
XD10 Spalování na pevnině
XD12 Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů)
XD13 Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12
XD14 Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D13) před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D13
XD15 Skladování materiálů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před shromážděním potřebného množství) k 31. prosinci vykazovaného roku

  
Tab. 1c Ostatní nakládání s odpady

Kód Ostatní
XN1 Využití odpadů s výjimkou využívání kalů podle vyhl. 382/2001 Sb. na terénní úpravy apod.
XN2 Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě
XN3 Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce), nebo jiné provozovně
XN5 Zůstatek na skladu k 31. prosinci vykazovaného roku
BN6 Přeshraniční přeprava odpadu z členského státu EU do ČR
XN7 Přeshraniční přeprava odpadu do členského státu EU z ČR
XN8 Předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití
XN9 Zpracování autovraku
XN10 Prodej odpadu jako suroviny („druhotné suroviny“)
XN11 Využití odpadu na rekultivace skládek
XN12 Ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládky
XN13 Kompostování
XN14 Biologická dekontaminace
XN15 Protektorování pneumatik
BN16 Dovoz odpadu ze státu, který není členským státem EU
XN17 Vývoz odpadu do státu, který není členským státem EU
XN18 Zpracování elektroodpadu

Zdroj: Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění

  
Tab. 2 Vyhledávání v souhlasech k nakládání s odpady v jednotlivých krajích

Kraj Odkaz na vydané souhlasy k nakládání s odpady
Hlavní město Praha http://193.35.103.21/odpady/souhlasy/index.asp
Středočeský kraj http://www.stredoceske-odpady.cz/websouhlasy/
Jihočeský kraj http://websouhlasy.kraj-jihocesky.cz/
Plzeňský kraj http://websouhlasy.plzensky-kraj.cz/
Karlovarský kraj http://www.kr-karlovarsky.cz/websouhlasy/
Ústecký kraj http://websouhlasy.kr-ustecky.cz/
Liberecký kraj http://www2.kraj-lbc.cz/zivotniprostredi/souhlasy/
Královéhradecký kraj http://websouhlasy.inisoft.cz/kralovehradeckykraj/
Pardubický kraj http://websouhlasy.inisoft.cz/pardubickykraj/
Kraj Vysočina http://extranet.kr-vysocina.cz/websouhlasy/
Jihomoravský kraj http://www.kr-jihomoravsky.cz/websouhlasy/
Olomoucký kraj http://websouhlasy.kr-olomoucky.cz/websouhlasy/
Zlínský kraj http://websouhlasy.inisoft.cz/zlinskykraj/
Moravskoslezský kraj http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/