Pohledy na vybrané téma

Nebezpečné odpady

Jako nebezpečné jsou evidovány odpady, které v sobě nesou potenciální rizika, jak pro zdraví lidí a zvířat, tak pro životní prostředí. Nebezpečným odpadem se stávají například vyřazené zářivky, vyřazené baterie (např. nikl-kadmiové), léčiva s prošlou dobou trvanlivosti, některé chemické látky jako jsou barvy, rozpouštědla, oleje, zbytky domácí chemie a další předměty, se kterými denně přicházíme do styku a které přestaly sloužit svému účelu (např. vysloužilá televize nebo lednička). S nebezpečnými odpady je nutno nakládat s ohledem na jejich nebezpečné vlastnosti a složení.

A jak poznat nebezpečný odpad? Základním zdrojem informací o nebezpečném odpadu je katalog odpadů, resp. způsob jeho značení. Nebezpečné odpady se označují tzv. katalogovými čísly doprovázenými názvem odpadu a doplňkovým označením „N“ (odpad kategorie nebezpečný), případně je číselný kód doplněn hvězdičkou „*“. Označení tak může vypadat takto:

16 02 12* Vyřazená zařízení obsahující volný azbest
16 02 12 N Vyřazená zařízení obsahující volný azbest

Nebezpečné odpady jsou také důkladně baleny a vždy by měly být doprovázeny tzv. identifikačním listem nebezpečného odpadu, kde jsou charakterizovány jeho vlastnosti a je uveden také postup první pomoci při ohrožení zdraví. Identifikační list nebezpečného odpadu vyplňují osoby, které nebezpečný odpad vyprodukovaly, anebo lidé, kteří s ním dále nakládají (např. provozovatelé skládek, spaloven, svozu odpadů, sběren a úpraven odpadů).

V běžném životě (např. v domácnosti u domácí chemie) poznáme nebezpečný obsah výrobků pomocí výstražných grafických symbolů (tzv. symbolů GHS) na jeho obalu vycházejícího z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č.1272/2008 o značení nebezpečných látek (viz obr. 2). Příklady nebezpečných odpadů najdete v podkapitole: Typy nebezpečnosti a příklady nebezpečných odpadů.

Nebezpečné odpady sice tvoří malý podíl (okolo 5 %) z celkové produkce odpadů, ale vzhledem k jeho složení a nebezpečným vlastnostem mohou být mnohem škodlivější pro životní prostředí než ostatní druhy odpadů. Nelze je proto podceňovat. Celková produkce nebezpečných a ostatních odpadů je znázorněna v grafu č. 1.Graf 1: Vývoj celkové produkce odpadů v ČR [t]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR

Obrázky
Graf 1 Vývoj celkové produkce nebezpečných a ostatních odpadů v ČR [tis. t]
Graf 1 Vývoj celkové produkce nebezpečných a ostatních odpadů v ČR [tis. t] xls; 39kB
Zdroj: CENIA (ISOH)
Obr. 1 Nebezpečné odpady
Obr. 1 Nebezpečné odpady
Autor: Pavel Ehrlich
Obr. 2 Výstražné grafické symboly u nebezpečných odpadů
Obr. 2 Výstražné grafické symboly u nebezpečných odpadů
Obr. 3 Obal na nebezpečné odpady s mezinárodním symbolem BIOHAZARD (pro zdravotnický nebezpečný odpad s rizikem vzniku onemocnění)
Obr. 3 Obal na nebezpečné odpady s mezinárodním symbolem BIOHAZARD (pro zdravotnický nebezpečný odpad s rizikem vzniku onemocnění)
Autor: Nadine90
Odkazy