Pohledy na vybrané téma

Odpadní vody a kaly z čistíren odpadních vod

Odpadní vody nejsou dle zákona o odpadech chápany jako odpad a proto se nakládání s nimi řídí dle vodního zákona. Odpadní vody produkují jak domácnosti, tak průmysl, zemědělství a energetika. Odpadní vody jsou spojeny i se sektorem služeb, jejich velkým producentem jsou zejména restaurační a ubytovací služby.

Čištění odpadních vod se děje v zařízení zvaném čistírna odpadních vod (neboli ČOV). V ČR se nejčastěji používá k čištění způsob mechanicko-biologický. Ten spočívá v odstranění nerozpustných částic (mechanicky) a posléze rozpuštěných látek (biologicky – pomocí mikroorganismů). Nevyhnutelným odpadem při čištění odpadních vod je kal. Schéma čištění odpadních vod je uvedeno na obrázku 1.

V mechanické části ČOV se voda vyčistí přes lapák (jímku) štěrku, hrubé a jemné česle (síta) a lapák (jímku) písku, poté se dočistí v usazovacích nádržích. Následuje biologická část, kde se voda vyčištěná od nerozpustných látek dále čistí od látek rozpuštěných. Děje se tak v aktivačních nádržích s pomocí mikroorganismů (tzv. aktivovaného kalu). V dosazovacích nádržích se aktivovaný kal odděluje od vyčištěné vody a část se vrací do aktivačních nádrží. Přebytečný aktivovaný kal se mísí s kalem z usazovacích nádrží, zahušťuje se a putuje do vyhnívací nádrže, kde se za nepřístupu vzduchu zplyňuje tzv. metanizací. Vzniká bioplyn, který se dále využívá na výrobu tepla nebo elektrické energie. Pokud se kaly upraví vysušením, dají se také využít v zemědělství k rekultivacím nebo ke kompostování. Dalším možným způsobem nakládání s kaly je jejich skládkování.

Obr. 1 Schéma mechanicko-biologické ČOV
 

Zdroj: Cenia

Obrázky
Obr. 2 Ústřední čistírna odpadních vod v Praze – letecký pohled
Obr. 2 Ústřední čistírna odpadních vod v Praze – letecký pohled
Zdroj: www.pvk.cz
Odkazy