Pohledy na vybrané téma

Odpady z průmyslu

Odpady z průmyslu jsou produkovány jako výsledek průmyslové výroby. Do této skupiny řadíme odpady z klasické strojírenské výroby a těžkého průmyslu, ale také z dalších odvětví průmyslu, včetně např. výroby potravin. Mezi průmyslové odpady patří také odpad vzniklý při těžbě nerostných surovin.

Obvyklými příklady těchto odpadů jsou nejčastěji vadné výrobní dávky a zmetky, které není možné zpětně vrátit do výroby a zužitkovat. Dále to jsou nejrůznější oleje nebo emulze. Součástí průmyslové výroby jsou také zařízení, která zabraňují úniku znečišťujících látek do životního prostředí (např. filtry kalů, prachové filtry nebo zařízení na odsíření spalin sloužící ke snížení emisí škodlivých látek, proto v těchto skupinách nalezneme jak kaly z čištění odpadních vod, tak nejrůznější odpady z čištění emisí do ovzduší (např. použité aktivní uhlí nebo popílek).

Největší množství odpadů se produkuje ze stavebního průmyslu. Je to okolo 45–50 % z celkové produkce všech odpadů. V grafu je znázorněna celková produkce stavebních a demoličních odpadů za jednotlivé roky.

 

Obrázky
Graf 1 Vývoj celkové produkce stavebních a demoličních odpadů v ČR [t]
Graf 1 Vývoj celkové produkce stavebních a demoličních odpadů v ČR [t] xls; 40kB
Zdroj: CENIA (ISOH)
Obr. 1 Nejvíce odpadů ze stavebního průmyslu pochází z demolic
Obr. 1 Nejvíce odpadů ze stavebního průmyslu pochází z demolic
Autor: Rupp.de
Odkazy