Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Paliva v domácnostech

Čím vším se u nás v domácnostech topí? Jak ukazuje graf 1, jsou v ČR v současné době domácnosti vytápěny nejčastěji zemním plynem (39,1 % domácností) a prostřednictvím centrálního zásobování teplem (36,7 % domácností). Další v pořadí jsou tuhá paliva (uhlí, dřevo) s 17,6 % a následuje elektřina s 6,4 %. Struktura vytápění domácností úzce souvisí s kvalitou ovzduší v prostředí, kde se bezprostředně pohybujeme. Lokální topeniště přispívají ke znečištění ovzduší významným způsobem, zvláště v případě topení nekvalitními palivy.

Z hlediska produkce emisí znečišťujících látek je nejpříznivější vytápění domácností pomocí plynového kotle. Pokud používáme tuhá paliva, měli bychom myslet především na kvalitu paliva a stáří našeho kotle. Nejmodernější kotle mají mnohem vyšší účinnost a mnohdy jsou částečně nebo i plně automatizované, což znamená, že nemusíme každé ráno vstávat a zatápět. Mezi samotnými palivy lze také volit mezi několika alternativami. Stoupá obliba dřevních briket a pelet, které jsou ideální na vytápění v kombinaci s automatickými topnými systémy. Podobně je tomu i u jiných druhů biomasy. Ničím neobvyklým už také není přitápění střešními solárními kolektory.

Domácnosti, resp. lokální topeniště, jsou významným producentem jedné z nejproblematičtějších znečišťujících látek – prašných částic PM10 čili prašného aerosolu o velikosti frakce do 10 µm. V součtu odpovídají emise PM10 z domácností cca 1/3 celkových emisí těchto látek v ČR. A to už je značně alarmující fakt.

Jaké emise produkuje vytápění domácností a jak znečištěný vzduch škodí lidskému zdraví, se můžete dočíst v odkazech do kapitoly vzduch. Jaké mají jednotlivá paliva emise, se dozvíte v kapitole následující.Graf 1: Emise PM10 z jednotlivých sektorů hospodářství, ČR [%]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR