Pohledy na vybrané téma

Přepravní výkon

Přepravní výkon udává výsledek přepravy (přepravených osob a množství zboží) při daném dopravním výkonu – hodnotí tak zároveň vytíženost i efektivnost dopravy. Matematicky jej lze vyjádřit jako součin dopravního výkonu a přepravních objemů.  Používá tyto jednotky:

  1. Osobokilometr (osbkm) – představuje přepravu jedné osoby na vzdálenost jednoho kilometru. Vypočítá se jako součin dopravního výkonu (tedy vzdálenosti, kterou ujede daný dopravní prostředek) a počtu přepravených osob. Přepravní výkon automobilu, který s jedním cestujícím ujede 100 km, a autobusu, který ujede se 100 cestujícími 1 km, je tak stejný.
  2. Tunokilometr (tkm) – představuje přepravu jedné tuny zboží na jeden kilometr. Vypočítá se jako součin dopravního výkonu a hmotnosti nákladu.

Uvedeme si příklad. Na trase dlouhé 100 km vlak přepraví 1 000 tun nákladu. Na jiné trase, dlouhé 200 km, pomocí dvaceti kamionů přepravíme 500 tun nákladu. Která z doprav je výkonnější? Nezdá se to, ale v obou případech je přepravní výkon úplně stejný, činí 100 000 tkm.

Jiný příklad nám nabízí zajímavé porovnání. Celkový přepravní výkon individuální automobilové dopravy v ČR je zhruba 65 mld. osbkm. To je možné si představit tak, že každý občan ČR v průměru ujede v automobilu za rok okolo 6 500 km. Jestliže budeme pro zjednodušení předpokládat, že v automobilu cestují pokaždé dvě osoby, můžeme přepravní výkon vydělit dvěma a dospějeme k tomu, že všechny automobily v ČR ročně ujedou v souhrnu asi 32,5 mld. km. Jen v Praze se jedná o přibližně 7 mld. km, což je asi 20 mil. km denně. To znamená, že všechny osobní automobily dohromady na území hl. m. Prahy za jeden pracovní den ujedou vzdálenost přibližně 500krát delší, než činí obvod zemského rovníku (uvažujeme-li délku 40 000 km).

Obr. 1 Dopravní indikátory – animace

Zjistěte, jak se počítají a co vyjadřují jednotlivé dopravní indikátory u různých dopravních prostředků, porovnejte je a zamyslete se, co to může znamenat pro životní prostředí. Aby se vám lépe počítalo, ujedou pro začátek všechny dopravní prostředky stejnou vzdálenost.