Pohledy na vybrané téma

Půdotvorné procesy a zvětrávání

Horniny, nacházející se na zemském povrchu nebo v jeho blízkosti, podléhají fyzikálním a chemickým změnám, kterými na ně působí voda, led a změny teploty a další jevy. Tímto působením dochází k jejich rozrušování a rozpadu. Tento proces se označuje jako zvětrávání. Zvětrávání je ovlivněno klimatickými podmínkami (srážkovým a teplotním režimem) a vlastnostmi zvětrávaného materiálu (vnitřní strukturou, minerálním složením apod.). Zvětráváním vzniká na zemském povrchu zóna, složená z produktů zvětrávání – zvětralinový plášť.

Zvětrávání se dělí na fyzikální (mechanické), chemické a biologické. Většinou se setkáváme s tím, že se tyto typy zvětrávání navzájem prolínají a působí společně. Pro určité oblasti jsou charakteristické různé kombinace zvětrávání, které v dané oblasti většinou převládají.   

Mechanické zvětrávání se uplatňuje především v oblastech s dostatečnými srážkami a občasnými teplotami klesajícími pod 0 °C. Intenzita chemického zvětrávání je závislá na minerálním složení hornin a na klimatických podmínkách. Intenzivněji se projevuje v oblastech s teplým podnebím, v našich zeměpisných šířkách probíhá jen slabé chemické zvětrávání. Biologické zvětrávání je nejčastější v podmínkách humidního klimatu, kde jsou srážky větší než jejich odpařování a přebytek vody tak odtéká v povrchových tocích.

 

Obrázky
Obr.1 Mšenské pokličky (selektivní zvětrávání pískovce) – Kokořínsko
Obr.1 Mšenské pokličky (selektivní zvětrávání pískovce) – Kokořínsko
Odkazy