Pohledy na vybrané téma

Ropa

Ropa je kapalná směs uhlovodíků. Její naleziště se nacházejí na souši, na dně moří i oceánů. Ložiska ropy se vyskytují v hloubkách až několik stovek metrů, velmi často spolu se zemním plynem. Po jednoduché úpravě na nalezišti se přepravuje ropovody či nákladními loděmi (ropnými tankery) do míst, odkud je dále přepravována ke zpracování do rafinérií. Zpracováním ropy vzniká spousta produktů a chemikálií pro navazující odvětví chemického průmyslu. Ropa a její produkty (benzín, motorová nafta a letecký petrolej) jsou hlavní pohonnou hmotou využívanou v dopravě. Chudší a méně rozvinuté země využívají ropu i k výrobě elektrické energie. Za přispění ropy (hnojiva a pesticidy) je také pěstována převážná většina potravin. Vedle toho je ropa také základní surovinou pro výrobu plastů. Velké uplatnění nachází ropa rovněž ve výrobě léčiv. Ropa je zkrátka z dnešního pohledu nenahraditelným zdrojem energie a tvoří jednu z hlavních tažných sil současné ekonomiky.

Největší ověřené zásoby ropy na světě mají státy v Perském zálivu, USA a Rusko. Česká republika je v tomto pořadí na 83. místě s ověřenou zásobou něco přes 5 milionu tun ropy. Těží se na jižní Moravě v blízkosti Hodonína. Další informace o ropě naleznete v kapitole Doprava.

Ropa je však první na žebříčku vyčerpatelnosti zdrojů, což je vzhledem k jejímu strategickému významu alarmující skutečnost.

 

Obrázky
Obr. 1 Jak vypadá surová ropa
Obr. 1 Jak vypadá surová ropa
Obr. 2 Ropná plošina
Obr. 2 Ropná plošina
Autor: Divulgacao Petrobras
Obr. 3 Schéma využití ropy
Obr. 3 Schéma využití ropy
Obr. 4 Mapa ložisek ropy v ČR
Obr. 4 Mapa ložisek ropy v ČR
V České republice je v současné době těženo 24 ložisek a těžba ropy se pohybuje mezi 300 – 400 tis. m3.
In: Jirásek, J., Sivek, M., Láznička, P.: Ložiska nerostů. Ostrava: Anagram, 2010. ISBN 978-80-7342-206-6
Odkazy