Pohledy na vybrané téma

Šetrné obhospodařování půdy

V zemědělství se projevuje snaha o rozvoj šetrného a udržitelného obdělávání půdy. Šetrnému hospodaření odpovídá např. ekologické zemědělství a integrovaná zemědělská produkce. Principy šetrného hospodaření spočívají v omezení snahy o maximální výnosy, které jsou dosahovány používáním chemikálií – pesticidů a minerálních hnojiv - a udržení kvalitní úrodné půdy. Využívána jsou také protierozní opatření, např. správná volba plodin, správné obdělávání půdy, spočívající např. v pojezdech po svahu v horizontálním směru, aby nedocházelo k tvorbě rýh, kterými při dešti odteče voda.

Udržitelné hospodaření se vyznačuje i šetrným přístupem k přírodě a krajině, který se projevuje např. udržováním přirozených stanovišť, jako jsou meze, okraje polí, živé ploty, remízky, rybníky a druhově bohaté louky.