Pohledy na vybrané téma

Spalovny odpadů

Ve spalovnách (zařízeních), určených k energetickému využití odpadů (někde se můžete setkat i se zkratkou ZEVO), dochází spálením odpadů k produkci tepelné energie. Ta je pak zdrojem energie v systémech centrálního zásobování teplem ve městech, nebo zdrojem pro výrobu páry k pohonu parních turbín. Takto lze získat elektrickou energii, která je pak předávána do elektrické rozvodné sítě. Jde ale vyrobit elektrickou i tepelnou energii najednou? Ano, společnou výrobu tepla a elektřiny nazýváme kogenerace. V ČR jsou kogenerační jednotkou vybaveny pouze spalovny komunálního odpadu v Praze a v Liberci. Třetí spalovnu komunálního odpadu najdeme v Brně, ta však vyrábí jen teplo.

Jen pro představu, spalovna ZEVO v pražských Malešicích může ročně spalovat až 310 tis. tun odpadu a následně vyrobit teplo pro více než 35 tis. domácností. Pro srovnání, v Praze se v roce 2013 vyprodukovalo více než 700 tis. t komunálního odpadu.

Kromě spaloven komunálního odpadu, kde je spalován zbytkový směsný komunální odpad a odpad jemu podobný z kategorie ostatních odpadů, máme ještě spalovny nebezpečného odpadu. Tam jako palivo slouží ve většině případů odpady z průmyslu a odpady ze zdravotnictví. Spaloven průmyslového a zdravotnického odpadu je v ČR celkem 29.

Zajímá vás, jak přesně spalovny fungují? Pak se podívejte na schéma spalovny odpadů a jeho popis.

Obr. 1 Schéma spalovny odpadů

Z nákresu spalovny odpadů je zřejmé, že systém samotného spalování zastupuje minimální část technologie. Daleko větší důraz je kladen na čištění spalin, aby se do ovzduší nedostávalo velké množství znečišťujících látek (oxidy síry (SOx), dioxiny, oxidy dusíku (NOx) a další).


In: Technologie v ŽP Odpadové hospodářství ČR, [on-line], str. 84, [cit. 2013-02-07], Dostupné z WWW: http://kbe.prf.jcu.cz/files/prednasky/technologie_zp/odpadove_hospodarstvi_2012.pdf

Obrázky
Graf 1 Vývoj podílu energetického využití odpadů z celkové produkce odpadů [%]
Graf 1 Vývoj podílu energetického využití odpadů z celkové produkce odpadů [%] xls; 39kB
Zdroj: CENIA (ISOH)
Obr. 2 Jeřáb s drapáky manipuluje s odpadem v bunkru spalovny Malešice
Obr. 2 Jeřáb s drapáky manipuluje s odpadem v bunkru spalovny Malešice
Autor: Jan Groh ©
Obr. 3 Rozmístění spaloven odpadů v ČR v roce 2013
Obr. 3 Rozmístění spaloven odpadů v ČR v roce 2013
Obr. 4 Spalovny komunálního odpadu v EU a v ČR v roce 2011
Obr. 4 Spalovny komunálního odpadu v EU a v ČR v roce 2011
Na této mapce je znázorněn počet spaloven (modrá čísla) pro energetické využití odpadů v jednotlivých státech EU. Červeně je pak uvedeno, kolik miliónů tun odpadů se v daném státě energeticky využilo. Jen pro představu, v ČR jsou zatím 3 velká zařízení pro energetické využití odpadu a v roce 2011 se energeticky využilo 1,02 mil. t odpadů, což je 3,33 % z celkové produkce odpadů v ČR.
Obr. 5 Způsoby nakládání s komunálním odpadem v EU a v ČR, 2011
Obr. 5 Způsoby nakládání s komunálním odpadem v EU a v ČR, 2011
Zdroj: Eurostat, 2011
Odkazy