Pohledy na vybrané téma

Veřejná hromadná doprava v ČR

Do veřejné hromadné dopravy patří doprava železniční, autobusová a městská hromadná doprava. Doprava letecká je zvláštní kategorií (individuální letecká doprava téměř neexistuje), vodní doprava má v ČR zejména charakter rekreační plavby, nikoliv klasické dopravy.

Vývoj veřejné dopravy v ČR lze podobně jako u ostatních druhů dopravy nejsnáze popsat pomocí jejích přepravních výkonů. Přepravní výkony železnice v osobní dopravě a autobusů v 90. letech klesaly, ale po roce 2000 již stagnují a na konci sledovaného období dokonce rostly (graf 1). Tento trend nastal díky postupnému narůstání konkurence ve veřejné dopravě, která do tohoto sektoru přinesla vyšší kvalitu a tím i další cestující, kteří nechtějí cestovat autem. Nejvýrazněji se po roce 2008 zvyšovaly přepravní výkony linkových vnitrostátních autobusů.

Naopak mezinárodní autobusová doprava nedokázala odolat konkurenci stále levnější letecké dopravy a po roce 2008 počet cestujících do zahraničí autobusem klesá. Po roce 2010 má růstový trend ve veřejné osobní dopravě železnice.Graf 1: Vývoj přepravních výkonů osobní dopravy v ČR [mld. oskm]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR