Pohledy na vybrané téma

Vnitřní energie

Všechna tělesa se skládají z částic, které vykonávají neustálý a neuspořádaný pohyb a které na sebe navzájem silově působí. Proto má každé těleso svoji vnitřní energii, kterou značíme U.

Vnitřní energie ovlivňuje vlastnosti a stav látky či tělesa. Tvoří ji:

Pokud právě nepočítáme průběh chemické reakce nebo štěpení atomových jader (v jaderných reaktorech), většinou poslední dvě složky vnitřní energie zanedbáváme.

Vnitřní energie tělesa U je pak součtem celkové kinetické energie Uk a celkové potenciální energie Up všech částic tělesa.

   U = Uk + Up

Pohybová (kinetická) energie částic se na tělese projevuje jako teplota tělesa, tzn. čím rychleji se jednotlivé částice (atomy, či molekuly) pohybují (kmitají), tím vyšší je teplota tělesa. Polohová (potenciální) energie částic se na tělese projevuje jako pevnost tělesa, tedy čím větší je polohová energie částic, tím pevnější je těleso, resp. jeho skupenství. Tuto vnitřní energii tělesa můžeme změnit konáním práce, přeměnou jiného druhu energie nebo tepelnou výměnou (ohříváním nebo ochlazováním). Zvýšení vnitřní energie tělesa se projeví zvýšením jeho teploty a naopak, např. při ohřívání jídla nebo naopak při jeho ochlazení či zmražení.