Pohledy na vybrané téma

Vývoj nákladní dopravy v ČR

Nákladní doprava a její struktura je úzce spojena s hospodářstvím země. Změny v hospodářství ČR po roce 1989 se proto do ní výrazně promítly. Ekonomika zaměřená na těžbu surovin a odvětví průmyslu, které tyto suroviny zpracovávají, se postupně měnila na ekonomiku tržní, charakteristickou vyšším podílem služeb a mezinárodního obchodu. Tyto změny vedly k rychlému poklesu podílu železniční dopravy na celkové nákladní dopravě. Současně s tím rychle rostly přepravní výkony nákladní silniční dopravy i její podíl na celkové nákladní dopravě (viz graf 1). Tento vývoj měl za následek výrazný vzestup počtu kamionů na silnicích a dálnicích. S tím souvisí i růst nehodovosti, zhoršování stavu silnic a dálnic a v neposlední řadě i zhoršování životního prostředí vlivem emisí a hluku.

Skladba přepravních výkonů nákladní dopravy dle druhů dopravy je v ČR podobná jako v ostatních evropských zemích. Zhruba tři čtvrtiny přepravních výkonů zaujímá doprava silniční (graf 2), asi jednu pětinu doprava železniční. Pomocí potrubní dopravy (2,7 %) se k nám přepravuje ropa a zemní plyn. Po vodě (hlavně po Labi) se v ČR přepravuje asi 1 % celkového přepravního výkonu, význam letecké dopravy v nákladní dopravě v ČR je zcela okrajový. Graf 1: Vývoj přepravních výkonů jednotlivých druhů nákladní dopravy v ČR [mld. tkm]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR