Pohledy na vybrané téma

Vývoj osobní dopravy v ČR

Stav a vývoj jednotlivých druhů dopravy lze nejlépe a nejsnáze popsat pomocí informací o jejich přepravních výkonech. Celkový nárůst přepravních výkonů osobní dopravy v letech 1990–2013 představoval cca 24 mld. osbkm, což si můžeme představit tak, že v roce 2013 každý obyvatel ČR procestoval za rok v průměru o 2 400 km více, než tomu bylo před více než 20 lety. 

V 90. letech docházelo v ČR k rychlé individualizaci dopravy. To znamená, že lidé stále více cestovali v osobních autech, kdežto v prostředcích veřejné hromadné dopravy cestujících naopak ubývalo (graf 1). Po roce 2000 se tento trend zpomalil a vzájemný poměr mezi jednotlivými druhy dopravy se ustálil. Dramaticky na začátku tohoto období rostla doprava letecká, což je vidět jak na přepravních výkonech, tak i na počtu cestujících na letišti v Praze-Ruzyni, který se během pěti let zdvojnásobil.

Jak vidíme v grafu 1, po roce 2010 nastal v osobní dopravě obrat – doprava v osobních autech už nepokračovala v nárůstu a lidé začali více využívat železniční dopravu a integrované dopravní systémy. Největší podíl na přepravních výkonech však nadále zaujímá individuální automobilová doprava, a to okolo 60 %.

 Graf 1: Vývoj přepravních výkonů osobní dopravy v ČR [mld. oskm]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR

Obrázky
Odkazy