Pohledy na vybrané téma

Význam lesa pro životní prostředí

Les má velice důležitou roli v lokálním i globálním ekosystému. Kořeny stromů zpevňují půdu, čímž ji chrání proti erozi. Porosty mechů, přesliček a kapradin v sobě hromadí dešťovou vodu, která se tak může pozvolna vsakovat do země a působí jako protipovodňová ochrana, proto by se neměly oblasti v okolí řek odlesňovat, abychom zabránili povodním. Lesy jsou také přirozenými a hlavními producenty kyslíku (O2), který vzniká při fotosyntéze. Tuto funkci plní zejména lesy tropického pásu – tzv. deštné pralesy. Pro člověka jsou lesy zdrojem dřeva, ze kterých vyrábí např. nábytek, papír, léčiva, je zdrojem paliva a slouží také k rekreaci a sběru lesních plodů. Lesy, sloužící převážně k těžbě dřeva nazýváme lesy hospodářské.

Lesy mají ale i jiné mimoprodukční funkce. Lesy, které se nacházejí v chráněných územích, slouží např. k zachování biodiverzity. Dále existují lesy ochranné, nacházející se na mimořádně nepříznivých stanovištích a kolem horní hranice lesa, kde stabilizují půdu (chrání ji před erozí, sesuvy či lavinami) a mají ochranný vliv na níže položené hospodářsky využívané plochy.

Obr. 1 Co se děje s vodou v případě vzrostlého lesa a holiny - animace

Z obrázku je patrná důležitost lesa například pro zadržování vody v krajině. Zatímco v případě vzrostlého lesa činí povrchový odtok pouze 0–20 % z celkových srážek, pak v případě holiny je podíl až 70 %.

Důsledkem pak mohou být bleskové záplavy, které vznikají právě z důvodu rychlého odtoku vody z nezalesněné krajiny do potoků a řek. Ty pak nestačí vodu odvádět a rychle se rozvodňují.

Zdroj: CENIA

 

Obrázky
Obr. 2 Sesuv půdy v lokalitě Gírová (Beskydy)
Obr. 2 Sesuv půdy v lokalitě Gírová (Beskydy)
Autor: Martin Střeštík
Odkazy