Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Zavedení moderních technologií

Předcházet vzniku emisí a zároveň snižovat spotřebu energie při průmyslové výrobě lze také používáním „nejlepších dostupných technik“. Nejlepší dostupné techniky – BAT (z angl. Best Available Techniques) jsou definovány jako nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje technologií, činností a způsobů jejich provozování, které vedou k omezování emisí a jejich dopadů na životní prostředí.

  1. nejlepšími se rozumí nejúčinnější techniky z hlediska dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí (například pomůžou snížit emise tuhých částic o 99,9 %)
  2. dostupnými se rozumí metody, které lze zavést a provozovat v příslušném průmyslovém odvětví za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek
  3. technikami se rozumí jak použitá technologie, tak způsob, jakým je zařízení provozováno (například kvalita obsluhy nebo údržba)

Nejlepší dostupné techniky jsou definované a začleněné do evropských referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách – BREF (z angl. Reference Document on Best Available Techniques).

Nejlepší dostupnou technikou však není myšlena jedna konkrétní technologie. Například pro odsíření elektrárny je v BREF dokumentech uvedeno 13 možných způsobů odstranění oxidu siřičitého (SO2) včetně množství akceptovatelných emisí u jednotlivých technologií. Je potom jen na provozovateli, kterou z nich si zvolí. Záleží na konkrétních podmínkách v dané lokalitě a možnostech podniku.