Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Znečištění ovzduší ze spalování

Energii z fosilních paliv získáváme jejich spalováním. Nejčastěji je spalujeme ve velkých spalovacích zařízeních (elektrárny, teplárny), kde se energie uložená v palivu přeměňuje na elektřinu a teplo. Další možností je přímá spotřeba paliv pro vytápění domácností nebo jejich využití jako paliva v dopravě. Produkty spalování pocházející z domácích topenišť (kotle, kamna) a ze spalovacích motorů v dopravě významně přispívají k celkové emisní zátěži.

Spalováním fosilních paliv v energetice vznikají emise znečišťujících látek – oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOx), tuhé znečišťující látky neboli prašné částice (PM) a také oxid uhličitý (CO2). Dopady těchto látek na znečištění ovzduší jsou s určitostí největším environmentálním problémem v otázce nakládání s fosilními palivy. Oxidy síry a dusíku v ovzduší reagují s vodní párou a vznikají kyseliny (kyselina sírová H2SO4, kyselina dusičná HNO3). Ty se nám však vrací zpět (doslova nám spadnou na hlavu) v podobě kyselého deště, který ničí ekosystémy, stavby i zdraví lidí.

V současné době se však jako největší problém jeví vznik CO2, skleníkového plynu, jenž má do značné míry na svědomí změnu klimatu. Více o skleníkových plynech se také dozvíte v kapitole: Emise skleníkových plynů.