Pohledy na vybrané téma

Biologické procesy úpravy odpadů

Mezi biologické procesy úpravy odpadů můžeme zařadit ty, které mění strukturu a složení odpadů pomocí mikroorganismů. Cílem je například snížení objemu nebo hmotnosti odpadu, snížení obsahu škodlivých látek a zamezení jejich úniku do životního prostředí a snížení mikrobiologických rizik. Biologicky zpracovávat odpady můžeme například biologickou dekontaminací odpadů. Takto lze upravovat například kontaminované půdy apod.

Biologické procesy zahrnují biodegradaci, zapracování nebezpečných odpadů do půdy, biologickou dekontaminaci a enzymatické systémy.

  • Biodegradace je rozklad nebezpečných odpadů přidáním mikroorganismů (např. rodu pseudomonas) nebo jejich produktů (organické kyseliny, rozpouštědla apod.) umožňujících rozložit nebezpečné chemikálie. Biodegradace je levná a vysoce účinná metoda, bez škodlivých účinků na životní prostředí. Provádí se buď přímo na místě postiženém znečištěním (in-situ), nebo po převozu vytěženého kontaminovaného odpadu na zpevněné ploše (ex-situ). Nelze ji však použít u všech druhů odpadů.
  • Zapracování nebezpečných odpadů do půdy (tzv. landfarming) je proces, při kterém jsou odpady smíchány nebo zapracovány do povrchové vrstvy půdy a řízeným procesem jsou nebezpečné látky v odpadu přeměněny tak, aby co nejméně poškozovaly životní prostředí. Jedná se většinou o smísení půd nebo odpadní zeminy a kamení s čistou půdou. Pomocí půdních bakterií se pak znečišťující látky rozkládají.
  • Enzymatické systémy přeměňují škodlivé látky v nebezpečných odpadech na netoxické produkty (nižší organické látky, oxid uhličitý (CO2), vodu). Enzymy lze využít k dekontaminaci vody a půdy. Enzymy získané z mikroorganismů mohou např. přeměnit pesticidy na méně toxické a vůči rozkladu méně odolné produkty (1), (2).

V posledním sledovaném roce bylo upraveno biologickými postupy asi 734 435 t odpadů, což je 2,39 % z celkové produkce odpadů.


(1) Komunální odpad [online]. [cit. 2012-10-12]. Univerzita Karlova v Praze. Dostupné z WWW: http://www.komunalniodpad.eu/?str=pojmy.

(2) Způsoby využívání a odstraňování odpadů [online]. [cit. 2012-10-12]. Dostupné z WWW:  http://www.vscht.cz/uchop/udalosti/skripta/1ZOZP/odpady/odpady3.htm

 

Obrázky
Graf 1 Vývoj podílu odpadů z celkové produkce odpadů upravených biologickými procesy, ČR [%]
Graf 1 Vývoj podílu odpadů z celkové produkce odpadů upravených biologickými procesy, ČR [%] xls; 49kB
Zdroj: CENIA (ISOH)
Obr. 1 Rozmístění zařízení na biologickou dekontaminaci a kompostování v ČR v roce 2013
Obr. 1 Rozmístění zařízení na biologickou dekontaminaci a kompostování v ČR v roce 2013
Odkazy