Pohledy na vybrané téma

Bioplynové stanice

V případě bioplynové stanice nejde o přímé energetické využití odpadu, jak je tomu ve spalovnách. Energeticky se totiž využívá bioplyn, který je vedlejším produktem úpravy odpadů. Bioplynové stanice slouží k úpravě a zpracování biologicky rozložitelných odpadů, zkráceně bioodpadů. Ty pocházejí především ze zemědělství (tedy rostlinné zbytky (např. kukuřičná siláž)), a dále z chovu zvířat (zvířecí exkrementy), nebo to mohou být vytříděné biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu.

A jak taková bioplynová stanice funguje? Biologicky rozložitelný materiál se smísí a homogenizuje. Poté je dopraven do fermentační nádrže, kde je za nepřístupu vzduchu míchán, zahříván a vlhčen (tzv. anaerobní proces). Vlivem tepla a vlhka dochází k postupnému rozkladu materiálu a vzniká tak bioplyn jako vedlejší produkt hnilobných procesů. Hlavní složkou bioplynu je metan (CH4), který je pak spalováním přeměňován na elektrickou energii a teplo. Zbytkovým produktem úpravy bioodpadů v bioplynových stanicích je tzv. digestát (tekutý organický zbytek), který je možné využít jako hnojivo na polích. Instalovaný tepelný a elektrický výkon bioplynových stanic v ČR se nejběžněji pohybuje mezi 500–1000 kW. V současné době je na území ČR zhruba 500 bioplynových stanic.

Tab. 1 Příklady bioodpadu a jejich energetické využitelnosti (orientačně)

Surovina Vyprodukované
množství bioplynu
z 1 tuny materiálu (m3)
Z jedné tuny materiálu lze
kogenerační jednotkou vyrobit
Elektrická energie
(kWh)
Teplo
(kWh)
Tráva
(30 % sušina)
126 312 430
Prasečí kejda
(5,5 % sušina)
14 35 48
Odpad tukového průmyslu
(25 % sušina)
280 695 955
Siláž
(30 % sušina)
190 471 648
Masokostní moučka
(95 % sušina)
400 992 1364

Zdroj: www.epssro.cz

 

Obrázky
Obr. 2 Procesy probíhající v bioplynové stanici
Obr. 2 Procesy probíhající v bioplynové stanici
In: Technologie v ŽP Odpadové hospodářství ČR, [on-line], str. 70, [cit. 2013-02-07], Dostupné z WWW (viz zdroj)
Obr. 3 Bioplynová stanice nemusí být velké zařízení
Obr. 3 Bioplynová stanice nemusí být velké zařízení
Autor: Martina Nolte
Odkazy