Pohledy na vybrané téma

Chemická energie

Chemická energie je energie vázaná ve formě chemických vazeb mezi atomy a lze ji uvolňovat nebo naopak vázat pomocí chemických reakcí. I v případě chemických reakcí platí zákon zachování energie, takže součet energie vazeb před reakcí a dodané energie se rovná součtu energie vazeb po reakci a uvolněné energie.

Pokud je energie během reakce uvolněna, děje se tak obvykle ve formě tepla. Mluvíme pak o exotermické reakci. Naopak, pokud se při chemické reakci energie spotřebovává, jde o reakci endotermickou. Klasickým příkladem exotermické reakce je hoření.

Chemická energie se uvolňuje na úkor vazeb atomů a molekul spalovaných látek. V největší míře ji využíváme formou spalování fosilních paliv. Hořením dochází k porušování chemických vazeb mezi atomy a molekulami paliva a při tom se uvolňuje velké množství energie, tzn. tepla.