Pohledy na vybrané téma

Co průmyslové odpady obsahují?

Většinu odpadů z průmyslu lze zařadit do kategorie nebezpečné. Díky jejich vlastnostem, jako je výbušnost, toxicita, radioaktivita, žíravost, hořlavost apod., je složité i samotné nakládání s nimi. Před dalším zpracováním musí být tyto vlastnosti a rizika z nich plynoucí různými postupy (většinou fyzikálně-chemickými metodami) minimalizovány. Celý proces je však mimořádně technologicky i finančně náročný. Odpady z průmyslu mohou být obsaženy v plynu (prachové částice a popílek v emisích), v kapalině (kaly z lázní a čistíren odpadních vod) nebo mohou být tuhé (popel, škvára, sádrovec ad.).
Mezi látky, které se nejčastěji vyskytují v odpadech z průmyslu, patří sloučeniny chloru (Cl) a fluoru (F) rozpouštědla, těžké kovy, kyseliny a hydroxidy, ropné látky, kaly a jiné rozpustné i nerozpustné organické i anorganické látky a celá řada dalších škodlivých látek (kyselé dehty, fenoly, těkavé kapaliny, chlorované uhlovodíky ad.). Mimořádně nebezpečné jsou odpady obsahující kyanidy vznikající především ve strojírenství a kovozpracujícím průmyslu ve formě odpadních lázní.

 

Obrázky
Obr. 1 Sanace staré ekologické zátěže v areálu odštěpného závodu Sobkovice, společnosti PROGRESSA s.r.o.
Obr. 1 Sanace staré ekologické zátěže v areálu odštěpného závodu Sobkovice, společnosti PROGRESSA s.r.o.
Mnohdy se likvidují odpady, jejichž složení je neznámé, protože s nimi nebylo správně nakládáno. Nejsou řádně označeny, nejsou opatřeny údajem o složení a je potřeba s nimi nakládat jako s nebezpečnými odpady do chvíle, než se rozborem zjistí, co všechno mohou obsahovat a jak lze tyto odpady odstranit. Zde se jedná o odpady z obrábění kovů, které vznikly špatnou manipulací a skladováním. Tyto odpady obsahovaly chlorované uhlovodíky oleje a maziva a další nebezpečné látky.
Odkazy