Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Denitrifikace

Mezi oxidy dusíku (NOx) řadíme oxid dusičitý (NO2), oxid dusnatý (NO) a oxid dusný (N2O). Vznikají buď z dusíku obsaženého v palivu, nebo ze spalovacího vzduchu při vysokých teplotách spalování. Vzduch totiž obsahuje zhruba 80 % dusíku (N2) a 20 % kyslíku (O2)

Primární opatření pro zabránění vzniku NOx jsou založena na nízkém přebytku vzduchu či postupném přivádění vzduchu do topeniště, aby se v topeništi udržovala nižší teplota a potlačila se tvorba NOx.

Mezi sekundární opatření řadíme selektivní katalytickou redukci (SCR, z angl. Sellective Catalytic Reduction) a selektivní nekatalytickou redukci (SNCR), které jsou založeny na vstřikování amoniaku (NH3) nebo močoviny do spalin a redukují NOx na molekulární dusík. Těmito metodami lze dosáhnout až 98 % účinnosti denitrifikace, tedy odstranění oxidů dusíku. Téměř totožný princip se využívá i v dopravě k odstraňování oxidů dusíku (NOx) z výfukových spalin vznětových motorů.

Zařízení pro sekundární odstraňování NOx nejsou, na rozdíl od odsíření, běžně instalována ve všech elektrárnách. Pro splnění zákonných emisních limitů často stačí primární opatření spolu s odsířením, kde se část NOx odstraní spolu s SO2.