Pohledy na vybrané téma

Doprava a rozvoj měst

Tam, kde jsou lidé, je téměř vždy přítomna i doprava. S dopravou je proto velmi úzce spjat rozvoj měst. Na světě žije ve městech cca 50 % lidské populace, tedy 3,5 mld. lidí, v ČR je to kolem 75 % obyvatel. Tato skutečnost významně ovlivňuje poptávku po dopravě a tedy i zátěže z dopravy plynoucí.

Mluvíme-li o rozvoji měst, nemůžeme opomenout jev zvaný suburbanizace (z angl. suburb – předměstí), jímž označujeme stěhování lidí ven z vnitřního města na jeho okraj nebo do jeho okolí. Důvody pro to jsou různé, většina lidí si tím plní sen o svém vlastním bydlení. Suburbanizace má však i své negativní důsledky. Jedním z nich je, že obce v okolí měst podstatně mění svůj dosavadní charakter. Mimo původní zástavbu vznikají tzv. satelitní městečka, která narušují charakter venkovské krajiny. Lidé zvyklí na život z měst mají jiné potřeby a návyky. Pro suburbanizované lokality (odborně tzv. suburbia) je typické, že lidé zde většinou jen bydlí a další aktivity, hlavně své zaměstnání, vykonávají ve městě, odkud se vystěhovali. Kvůli tomu se vytváří intenzivní poptávka po dopravě, takže je potřeba budovat nové silnice a zřizovat další linky veřejné dopravy. Důsledkem nesprávné a nesystémové suburbanizace je tzv. urban sprawl (rozlézání města), kdy suburbánní rozvoj probíhá „na zelené louce“, tj. zástavbou zemědělské půdy a luk nebo dokonce lesa. Opačný pohyb obyvatel, který znamená oživení jádrových městských částí, se nazývá reurbanizace. Příkladem tohoto procesu je pražská čtvrť Smíchov.