Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Doprava

Doprava je přirozenou a nezbytnou součástí výroby a spotřeby, protože není možné získávat suroviny, vyrábět z nich výrobky a zároveň je spotřebovávat na jednom místě. Z pohledu životního prostředí je však doprava značně problematická, zejména pak doprava silniční a letecká. Je energeticky velmi náročná, spotřebovává obrovské množství neobnovitelných zdrojů, přispívá ke globálnímu oteplování a jednou z největších zátěží životního prostředí. Doprava má značný vliv i na naše zdraví. Hluk, emise (zejména suspendované částice (PM), oxidy dusíku (NOx) nebo oxid uhelnatý (CO)) ztěžují pobyt v hustě osídlených oblastech a blízko velkých dopravních staveb (silnic, dálnic, železnic a letišť).

Dopravu a zátěž s ní spojenou ovlivňujeme především svoji spotřebou a konzumním způsobem života.  I „spotřeba“ služeb je spojena s dopravou, neboť se do obchodu, sportovního centra nebo kina musíme nějak dopravit, významná je i doprava na dovolenou a cestovní ruch jako takový.

Cesta ke snížení vlivů dopravy vede přes zvážení našeho spotřebního chování a přes zohlednění environmentálních aspektů do našich dopravních návyků. Zásadní je snížení počtu cest a volba šetrnější formy dopravy, jako je doprava hromadná nebo cyklistická. Blíže o tom se dočtete v kapitole Doprava.