Pohledy na vybrané téma

Doprava u nás

Málokdo si v dnešním světě dokáže představit prosperující ekonomiku bez výkonné dopravy. Díky globalizaci a specializaci, tj. zaměření se na určitý obor či skupinu produktů, se místa výroby a spotřeby od sebe vzdalují. Je úkolem dopravy, aby propojila výrobní řetězce a zajistila cestu výrobků k jejich spotřebitelům. Výkonnější doprava znamená čilejší národní i mezinárodní obchod, vytváří nové pracovní příležitosti a podporuje investice. Vývoj dopravy je proto velmi úzce provázán se stavem národního hospodářství i globální ekonomiky. Projevuje se to ve vývoji a hlavně ve struktuře přepravních výkonů osobní a nákladní dopravy, v úrovni automobilizace, ve věkové skladbě vozového parku i ve vlivech na životní prostředí. Dopravou se v ČR na národní úrovni zabývá Ministerstvo dopravy.

Pro ekonomiky evropských zemí včetně České republiky, které jsou zaměřeny na služby a průmyslová odvětví s vyšší přidanou hodnotou, je typická doprava silniční. Ekonomiky zaměřené na těžbu a zpracování primárních surovin, jak tomu bylo v ČR do 90. let minulého století, mají významnou železniční a vodní dopravu. V ČR se doprava na ekonomice (HDP) podílí přibližně 8–10 %. V průmyslu podporuje nákladní doprava výrobní procesy, dopravu surovin do výrobních závodů a hotových výrobků k zákazníkům. Výstavba a údržba dopravní infrastruktury přináší práci pro stavební firmy. Doprava také umožňuje fungování ostatních hospodářských sektorů a služeb.