Pohledy na vybrané téma

Druhy energie z fyzikálního hlediska

Energie je jen jedna, ale projevuje se v mnoha formách, které mají různé projevy a využití. Její jednotkou je 1J (Joule, čti džaul). Z fyzikálního hlediska ji chápeme jako schopnost konat práci. Energii potřebujeme k tomu, abychom vyvolali nějakou změnu, např. abychom mohli něco zvednout, uvést do pohybu, rozbít, zmrazit či roztavit. Můžeme ji rozdělit následovně:

  • Mechanická energie – je souhrnným názvem pro různé typy energie pohybu a vzájemného působení těles. Dělíme ji na energii kinetickou (pohybovou) a potenciální (polohovou). Prakticky se projevuje vždy, když se něco hýbe nebo to může odněkud spadnout.
  • Elektrická energie – je schopnost elektromagnetického pole konat elektrickou práci. Bez elektrické energie, nazývané elektřiny, se dnes neobejde žádná domácnost.
  • Magnetická energie – magnetické pole objektu může působit magnetickou silou na jiné předměty s magnetickými poli. Tuto sílu nazýváme magnetismus. Využívá se například v kompasech nebo magnetech.
  • Energie záření – je energie elektromagnetického vlnění, kterou do svého okolí vyzařuje zdroj záření. Určitá část je zachytitelná lidským okem – té říkáme světlo. Dalším typem vlnění je například teplo.
  • Energie vln – znamená elektromagnetické vlnění. Při tomto ději se přenáší energie od zdroje ke spotřebiči. Zdrojem vlnění je oscilátor. Vlněním se přenáší zvuk nebo i rozhlasový a televizní signál.
  • Energie pole – pole je prostor, kde působí určité síly. Tam, kde působí gravitační síly, je gravitační pole. Magnetické síly působí v magnetickém poli a elektrické síly působí v elektrickém poli.
  • Vnitřní energie – zahrnujeme do ní tepelnou, chemickou a jadernou energii.

Energii lze dělit i jiným způsobem, například podle druhu zdroje.

 

Obrázky
Odkazy