Pohledy na vybrané téma

Emise skleníkových plynů

Doprava je významným producentem skleníkových plynů a přispívá tak ke změnám klimatu. Ty způsobují, spolu s ostatními látkami, emise  oxidu uhličitého  (CO2) a emise oxidu dusného (N2O). Při výstavbě silnic a dalších komunikací doprava ovlivňuje klima kácením lesů, které jsou schopny skleníkové plyny z atmosféry odbourávat.

Podíl dopravy na celkových emisích skleníkových plynů v ČR se pohybuje okolo 13 %. To je méně než v EU27, kde z dopravy pochází zhruba pětina všech emisí. Ve skutečnosti však v ČR není situace lepší než v evropském průměru. Menší podíl dopravy je způsoben větší produkcí skleníkových plynů z průmyslu a energetiky v ČR ve srovnání s EU.

Nejvíce skleníkových plynů (cca 93 %) v dopravě pochází ze silniční dopravy. Je to dáno tím, že množství emisí se odvíjí od množství spáleného paliva, a také tím, že skleníkové plyny není možné odstraňovat technologiemi na snižování emisí z vozidel. Na rozdíl od emisí ostatních škodlivin (PM, PAU, NOx), na kterých má největší podíl nákladní silniční doprava, produkují největší podíl emisí skleníkových plynů osobní automobily. V pořadí druhá je po silniční dopravě v produkci skleníkových plynů doprava letecká, podíl železniční a vodní dopravy je zanedbatelný.Graf 1: Vývoj emisí skleníkových plynů od roku 1990 v sektorovém členění v ČR [Mt CO2 ekv.]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR

Pozn. k legendě:
Energetika – stacionární zdroje = spalování fosilních paliv ve stacionárních zdrojích (výroba elektřiny a tepla, vytápění domácností a průmysl) 
Energetika – mobilní zdroje  = doprava
Energetika – fugitivní emise = přeprava surovin a paliv
LULUCF = lesnictví a změny ve využití území (záporných hodnot je u této kategorie dosaženo díky schopnosti zelených rostlin pohlcovat uhlík
při fotosyntetických procesech a díky neustálému přírustku lesního porostu a ostatních zelených ploch).

 

Obrázky
Graf 1 Vývoj emisí skleníkových plynů v sektorovém členění v ČR [Mt CO2ekv.]
Graf 1 Vývoj emisí skleníkových plynů v sektorovém členění v ČR [Mt CO2ekv.] xls; 42kB
Celkové emise skleníkových plynů včetně zahrnutí jejich propadů ze sektoru Využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF), vyjádřené v ekvivalentních hodnotách oxidu uhličitého (CO2 ekv.)
Zdroj: ČHMÚ
Graf 2 Struktura emisí CO2 v dopravě v ČR v roce 2017 [%]
Graf 2 Struktura emisí CO2 v dopravě v ČR v roce 2017 [%] xls; 161kB
Zdroj: CDV, v.v.i.
Graf 3 Struktura globálních emisí skleníkových plynů dle zdrojů v roce 2005 [%]
Graf 3 Struktura globálních emisí skleníkových plynů dle zdrojů v roce 2005 [%]
Zdroj: International Transport Forum
Graf 4 Struktura globálních emisí skleníkových plynů ze spalovacích procesů v roce 2009 [%]
Graf 4 Struktura globálních emisí skleníkových plynů ze spalovacích procesů v roce 2009 [%]
Zdroj: IEA
Odkazy