Pohledy na vybrané téma

Energetické využití odpadů

Odpady jsou nejen surovinou, ale také velmi významným zdrojem energie. Odpadem tak lze částečně nahradit výrobu tepla nebo i elektřiny, které by se jinak musely vyrobit spalováním fosilních paliv. Odpad se energeticky využívá při procesu spalování odpadů ve spalovnách odpadů. Pro výrobu energie z odpadů se používá zejména komunální odpad. Dále se méně běžně energeticky využívají i odpady z průmyslu a zdravotnické odpady. Odpady jako cenná surovina přitom u nás v ČR skončí z velké části bez užitku na skládkách.

Je to proto, že v ČR nemáme dostatek zařízení pro energetické využívání odpadů (ZEVO). Spousta projektů na jejich výstavbu totiž naráží na obecný odpor veřejnosti. A jak už bylo zmíněno, odpadu končícího na skládkách přitom není málo – v ČR se jedná o množství necelých 3 mil. tun komunálního odpadu ročně, které by dokázalo ušetřit okolo 1,8 mil. tun hnědého uhlí nebo 1,2 mil. tun černého uhlí. Pro srovnání, v ČR se ročně vytěží cca 45 mil. t hnědého uhlí a cca 12 mil. t černého uhlí.

Spalovat odpady se tedy zdá být na první pohled jako dobrý nápad. To platí ovšem do chvíle, než si uvědomíme, že spalovna odpadů má jako každé jiné zařízení, ve kterém se něco spaluje, komín a produkuje tedy škodlivé emise. Ty, i když z větší části vyčištěné, unikají do ovzduší anebo zůstávají v popelu, který se někam musí uložit. Ani z hlediska hierarchie nakládání s odpady není spalování odpadů žádná velká výhra. I přesto se v ČR energeticky využívá více než 3 % z celkové produkce odpadů. Více o negativních dopadech spalování odpadů se dozvíte v kapitole Spalovny odpadů.

 

Obrázky
Graf 1 Vývoj podílu materiálového a energetického využití odpadů z celkové produkce odpadů v ČR [%]
Graf 1 Vývoj podílu materiálového a energetického využití odpadů z celkové produkce odpadů v ČR [%] xls; 43kB
Zdroj: CENIA (ISOH)
Graf 2 Podíl energetického a materiálového využití odpadů, odstranění odpadů a dalších způsobů nakládání na celkové produkci odpadů, 2017 [%]
Graf 2 Podíl energetického a materiálového využití odpadů, odstranění odpadů a dalších způsobů nakládání na celkové produkci odpadů, 2017 [%] xls; 30kB
Z grafu je vidět, že odpad je energeticky využíván jen v malé míře. Do ostatního nakládání s odpady lze zahrnout například dovoz odpadů ze zahraničí, zaskladnění odpadu do dalšího roku, ztrátu odpadů při živelných pohromách (např. odplavení odpadů při povodních) apod.
Zdroj: CENIA (ISOH)
Obr. 1 Základní způsoby energetického využití odpadu
Obr. 1 Základní způsoby energetického využití odpadu
Zdroj: CENIA
Obr. 2 Cyklus energetického využívání odpadů
Obr. 2 Cyklus energetického využívání odpadů
In: Waste-to-Energy is a reliable energy source and makes an essential contribution to security of energy supply [online].[cit. 2013-02-13] Dostupné z:
Zdroj: CEWEP
Obr. 3 Spalovna komunálního odpadu ve Vídni – Spittelau (Rakousko)
Obr. 3 Spalovna komunálního odpadu ve Vídni – Spittelau (Rakousko)
Autor: Lukas Riebling
Odkazy