Pohledy na vybrané téma

Energetické využití odpadů v ČR a EU

Podle posledních dostupných údajů CEWEP (Konfederace evropských zařízení pro energetické využívání odpadů) vyrobila v roce 2012 zařízení na energetické využívání odpadů v Evropě 32 mld. kWh elektrické energie a 79 mld. kWh tepla. Toto množství stačí pro zásobování 14 mil. obyvatel elektřinou a teplem.(1) Pro srovnání, v ČR se v roce 2012 vyrobilo z odpadů 0,14 mld. kWh elektrické energie a 1,5 mld. kWh tepla. Celkem se v roce 2012 v ČR vyrobilo ze všech zdrojů 90 mld. kWh elektrické energie a 47 mld. kWh tepla. Pokud bychom elektrickou energii vyrobenou z odpadů v EU porovnali s veškerou roční vyrobenou elektrickou energií v ČR, pak energie z odpadů vyrobená v EU tvoří zhruba 1/3 naší celkově vyrobené elektrické energie. A teplo vyrobené z odpadů v EU by stačilo pokrýt celou roční výrobu tepla v ČR, a ještě by nám okolo 40 % tepelné energie zbylo – třeba do dalšího půlroku.   Energetickým využitím odpadů uspoříme u nás hojně využívaná fosilní paliva, neboť spálením tuny odpadu ušetříme přibližně 0,6 tuny hnědého uhlí.(2).


(1) Waste-to-Energy is a reliable energy source and makes an essential contribution to security of energy supply [online]. [cit. 2015-02-06]. Dostupné z: http://www.cewep.eu/information/energyclimate/index.html

(2) Spalovny odpadu – odpad jako palivo [online]. [cit. 2015-02-06]. Dostupné z: http://energetika.tzb-info.cz/energie-z-odpadu/11897-spalovny-odpadu-odpad-jako-palivo