Pohledy na vybrané téma

Energie z odpadu

Dokonce i odpad můžeme považovat za obnovitelný zdroj energie. Z odpadu, který by bez užitku skončil na skládce, lze totiž ještě získat elektřinu a teplo. Tím, že se odpad používá jako palivo, ušetří se obrovské množství uhlí nebo ropy, tedy neobnovitelných zdrojů energie. Spalovny odpadu je však nutné postavit a provozovat tak, aby se spalováním odpadu jen nepřesunuly škodlivé látky ze skládek do ovzduší ve formě spalin.

K výrobě energie se dá také použít bioodpad, a to v tzv. bioplynových stanicích. Tam využitím procesu, při kterém mikroorganismy rozkládají organický materiál bez přístupu vzduchu, vzniká bioplyn. Ten je tvořen převážně metanem (CH4) a oxidem uhličitým (CO2), přičemž obsah metanu se pohybuje mezi 50 a 75 %. Bioplyn se nejčastěji spaluje a vyprodukované teplo se používá na vytápění budov nebo na ohřev vody. V bioplynové stanici lze zpracovávat kejdu, hnůj a další odpady z živočišné výroby, fytomasu, odpady z rostlinné výroby, ze stravování, biologicky rozložitelný komunální odpad a čistírenské kaly.