Pohledy na vybrané téma

Doprava a životní prostředí

Doprava má kromě svých nesporných přínosů i řadu negativních vedlejších efektů. Produkcí skleníkových plynů přispívá ke klimatické změně, spotřebovává přírodní zdroje, znečišťuje ovzduší, mění tvář krajiny a zatěžuje obyvatele hlukem a zápachem výfukových plynů. Zhoršený stav životního prostředí v důsledku dopravy může být rizikový i pro lidské zdraví. Dopravu však nemůžeme kvůli jejímu velkému přínosu omezovat nebo ji dokonce zrušit. Proto je potřeba ji usměrňovat a podnikat taková opatření, aby nepříznivé vlivy, které způsobuje, byly co nejmenší. 

 

Autor: Pavel Ehrlich