Pohledy na vybrané téma

Fyzikálně-chemické procesy úpravy odpadů

Při fyzikálně-chemických procesech se mění chemické složení odpadu. Jde o to, aby se z odpadu získalo co nejvíce recyklovatelných materiálů, nebo aby se snížila toxicita, tedy jedovatost odpadu, a tím negativní vlivy nebezpečných odpadů na životní prostředí. Mezi fyzikálně-chemické procesy patří např. odpařování, sušení, neutralizace, odvodnění, srážení, filtrace a další. Příkladem fyzikálně-chemické úpravy odpadů v ČR je neutralizace kyselých ropných kalů z nechvalně proslulých ostravských lagun Ostramo. V tabulce jsou popsány některé typy fyzikálně-chemických procesů.

V posledním sledovaném roce bylo v ČR upraveno fyzikálně-chemickými procesy 662 438 t odpadů, což je 2,16 % z celkové produkce odpadů.

Tab. 1 Způsoby úpravy odpadů fyzikálně-chemickou cestou

neutralizace kyselých nebo alkalických odpadů
oxidačně-redukční reakce – redukce rozpustných toxických sloučenin na nerozpustné a netoxické sloučeniny
(např. u toxického iontu chromu (Cr6+))
hydrolyzní procesy – např. detoxikace kyanidů v odpadu
srážení – odstranění rozpustných látek ve formě nerozpustné sraženiny (kalu); nejčastěji se používá hydroxid vápenatý
(Ca(OH)2), tzv. hašené vápno, kterým se odstraňují těžké kovy
stabilizace odpadů – stabilizace přeměňuje pomocí chemických reakcí odpad tak, aby byly jeho složky co nejméně rozpustné a zpomalily se tak výluhy škodlivých látek do prostředí
solidifikace odpadů – odpady se převádějí do pevného skupenství přidáním inertního materiálu (cementu, vápna, bitumenu, skla) a vytvrzením. Smísením s inertními materiály získá odpad fyzikální a mechanické vlastnosti, které usnadní bezpečný převoz odpadu do místa, kde bude uložen, a jeho následné uložení. Dalšími typy solidifikace jsou zapouzdření, zatavení do skla, zatavení do asfaltu a jiné (1), (2).

 


(1) KAFKA, Zdeněk. Základy ochrany životního prostředí – část odpady [online]. [cit. 2013-20-1].
Dostupné z WWW: www.vscht.cz/uchop/udalosti/skripta/ZOZP/skriptaZOP.doc

(2) Komunální odpad [online]. [cit. 2012-12-10]. Univerzita Karlova v Praze.
Dostupné z WWW: http://www.komunalniodpad.eu/?str=pojmy