Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Globálně harmonizovaný systém (GHS) klasifikace a označování chemikálií

Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií je systém zavedený Organizací spojených národů (OSN). Slouží k identifikaci nebezpečných chemikálií a pro informování uživatelů o těchto nebezpečích prostřednictvím symbolů a vět na štítcích obalů a prostřednictvím bezpečnostních listů. GHS stanovuje požadavky na systém označování látek a směsí.

Do tohoto systému spadají i standardní věty o nebezpečnosti, tzv. H-věty a pokyny pro bezpečné zacházení, tzv. P-věty, které jsou označeny číselným kódem. Příkladem H-vět, které můžete najít na obalech výrobků (zvláště, když zajdete nakoupit do drogerie) jsou např. „H315 – Dráždí kůži.“, „H221 – Hořlavý plyn“, „H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci“ apod. Příkladem P-vět jsou sdělení, jako např. „P333 – Při podráždění kůže nebo vyrážce; „P334 – Ponořte do studené vody / zabalte do vlhkého obvazu.“ apod.

Obsáhlý, ale vyčerpávající seznam můžete najít přímo u zdroje v Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 v Přílohách III a IV nebo přehledněji na Chemportálu.

 

Obrázky
Obr. 1 Příklady výstražných označení, se kterými se můžete setkat ještě do konce roku 2015
Obr. 1 Příklady výstražných označení, se kterými se můžete setkat ještě do konce roku 2015
Obr. 2 Nová sada GHS symbolů (souběžná platnost od 2011)
Obr. 2 Nová sada GHS symbolů (souběžná platnost od 2011)
Zdroj: www.wikipedia.org
Odkazy