Pohledy na vybrané téma

Globální změna klimatu

Klima na Zemi se v minulosti měnilo bez jakéhokoli vlivu člověka. V současné době se však většina vědců shoduje na tom, že člověk klima ovlivňuje. Příčiny změn klimatu vědci spatřují zejména v produkci skleníkových plynů. Dojde tak ke zvýšení jejich koncentrací v atmosféře a tím k zesílení skleníkového efektu. Klimatická změna patří mezi nejvážnější globální problémy Země.

Přirozený skleníkový efekt (princip je podobný zahradnímu skleníku) způsobuje zejména vodní pára. Hlavním skleníkovým plynem, pocházejícím z lidské činnosti, je oxid uhličitý (CO2). Ten se podílí na celkovém skleníkovém efektu přibližně z 22 %. Dalšími skleníkovými plyny jsou oxid dusný (N2O), metan (CH4), ozón (O3) či freony (halogenované uhlovodíky).

Pokud mluvíme o klimatické změně, nejde pouze o „globální oteplování“, jak bývá klimatická změna často označována. Jde o celkově změněný charakter klimatu způsobený tím, že je v atmosféře k dispozici více energie. Ta kromě toho, že zahřívá zemský povrch, je hnací silou řady dějů, které jsou spojeny s projevy tepelné energie. Proto je s klimatickou změnou spojena také celková nestálost počasí a častější výskyt nebezpečných jevů, jako jsou bouřky, silný vítr, povodně, sucha apod.