Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Hutní průmysl

Hutní průmysl je průmyslové odvětví typické velmi vysokou energetickou a materiálovou náročností, s čímž souvisí i jeho významné dopady na životní prostředí.

Hutnictví reprezentované zejména výrobou železa a oceli produkuje značné množství emisí znečišťujících látek, které jsou do ovzduší produkovány nejen při vlastní výrobě železa ve vysokých pecích, ale i při výrobě koksu v koksovnách, které bývají součástí hutních závodů. Toto odvětví je největším průmyslovým zdrojem emisí oxidu uhelnatého (CO) s podílem cca 80 % na celkových emisích z průmyslu. Jak vidíte na grafu č. 1, z hutnictví železa pochází rovněž značné množství emisí suspendovaných částic (PM10 a PM2,5).  Hutnický průmysl produkuje také značné množství odpadů, z nichž většina je kvůli svým vlastnostem (karcinogenitě a toxicitě) zařazena mezi odpady nebezpečné. Odpadem v pravém slova smyslu není struska, které vzniká na každou tunu vyrobeného železa cca 450 kg. Struska není nebezpečná, problém je však její objem a ukládání. Při výrobě železa také vznikají vysokopecní kaly, které jsou odpadem pocházejícím z mokrého čištění (praní) spalin.

Jelikož hutnictví je koncentrováno jen do několika málo lokalit kvůli těžbě černého uhlí pro výrobu koksu, který je v hutní výrobě potřeba, mají oblasti s hutní výrobou často zhoršenou kvalitu ovzduší. V ČR se jedná o aglemoraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, jejíž zhoršená kvalita ovzduší je zásadním environmentálním problémem ČR.

 

Obrázky
Obr. 1 Vylévání žhavotekuté strusky z kolib – ArcelorMittal Ostrava, a.s.
Obr. 1 Vylévání žhavotekuté strusky z kolib – ArcelorMittal Ostrava, a.s.
In: Jirásek, J., Vavro, M.: Nerostné suroviny a jejich využití. Ostrava: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR & Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1378-3
Autor: Martin Vavro
Obr. 2 Výroba a třídění granulované vysokopecní strusky
Obr. 2 Výroba a třídění granulované vysokopecní strusky
In: Jirásek, J., Vavro, M.: Nerostné suroviny a jejich využití. Ostrava: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR & Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1378-3
Autor: Martin Vavro
Graf 1 Podíl hutního průmyslu (hutnictví železa a oceli a výroba koksu) na emisích oxidu uhelnatého (CO), prachových částic (PM10 a PM2,5) a oxidů dusíku (NOx) v roce 2012 [%]
Graf 1 Podíl hutního průmyslu (hutnictví železa a oceli a výroba koksu) na emisích oxidu uhelnatého (CO), prachových částic (PM10 a PM2,5) a oxidů dusíku (NOx) v roce 2012 [%] xls; 88kB
Zdroj: ČHMÚ
Odkazy