Pohledy na vybrané téma

Instituce zabývající se odpady a odpadovým hospodářstvím

V ČR je hlavní institucí, která se zabývá problematikou odpadů a odpadového hospodářství, Ministerstvo životního prostředí, které má pro odpady zřízen speciální odbor a celý sektor řídí a kontroluje. Odpady a nakládání s nimi mají ze zákona na starosti také kraje, města a obce. Vedle toho existují nevládní sdružení, která se zajímají o životní prostředí a odpadové hospodářství a tvoří tak protipól státních institucí. Přehled všech aktérů a vazeb mezi nimi je uveden na obr. 1.

V ČR fungují i tzv. kolektivní systémy, které byly založeny za účelem plnění povinností pro oddělený sběr odpadů, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu, které ukládá zákon. Kolektivní systémy tvoří jakousi zprostředkovatelskou síť mezi výrobci a prodejci zboží, zpracovateli odpadu a státem. Vazby mezi jednotlivými prvky systému jsou znázorněny na obr. 2.

 

Obr. 1 Schéma subjektů podílejících se na odpadovém hospodářství v ČR

Ministerstvo životního prostředí

Vykonává vrchní státní dozor v oblasti odpadového hospodářství, je autorem legislativy (např. zákony a vyhlášky) v oblasti odpadového hospodářství, připravuje a vydává Plán odpadového hospodářství ČR a ostatní strategické a koncepční dokumenty odpadového hospodářství s celorepublikovou působností.

Samosprávy krajů a krajské úřady

Vydávají souhlasy k provozování zařízení pro nakládání s odpady (2.1.3. Nakládání s odpady) a kontrolují a vyjadřují se k zařízením pro nakládání s odpady. Rovněž kontrolují, jak jsou dodržovány právní předpisy v oblasti odpadového hospodářství.

Obce a obecní úřady

Každá obec či město na svém území vytváří systém nakládání s odpady postavený na sběru, dočasném uložení, svozu a koncovém nakládání (využití či odstranění) odpadů. Systémy jsou podobné, zaměřené na odpady komunální či odpady jim podobné. Rozdíly jsou dány velikostmi obcí a řadou jiných aspektů a vlivů (např. počty a umístění zařízení pro nakládání s odpady).

Česká inspekce životního prostředí

   Instituce, která vykonává dozor a kontrolu v oblasti odpadového hospodářství včetně ukládání pokut za porušení povinností a přečinů vůči zákonu. Její hlavní činnost spočívá v kontrolách činnosti původců a producentů odpadů.

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

  V souvislosti s odpady provozuje informační systém odpadového hospodářství ISOH (http://isoh.cenia.cz/groupisoh/), informační systém plnění ohlašovacích povinností ISPOP (www.ispop.cz), integrovaný registr znečištění IRZ (www.irz.cz).

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

Zajišťuje odborné činnosti a výzkum v oblasti nakládání s odpady a také odbornou podporu odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, zahrnující výzkum, vývoj, aplikace a hodnocení metod pro nakládání s odpady, vývoj metod pro zjišťování vlastností a hodnocení vlastností a kvality odpadů.

Nevládní a neziskové organizace zabývající se odpady a odpadovým hospodářstvím

ARNIKA


Hnutí Duha


Děti země


Greenpeace


Organizace, které se zabývají ochranou životního prostředí a prosazují zájmy veřejnosti. Reagují na rozhodnutí vládních organizací a tvoří k nim protipól.

Zdroj: CENIA a webové stránky organizací