Pohledy na vybrané téma

Jaderná energie

Dá se atom rozbít? V jádru atomu se nacházejí protony a neutrony. Tyto částice nazýváme jedním slovem nukleony (z latinského nucleus = jádro). Mezi nukleony v jádru působí přitažlivá jaderná síla, která je až milionkrát větší než odpudivá elektrická síla. Při jaderných reakcích se tyto silné vazby poruší a mění se tak složení a struktura atomových jader. Jadernou energii lze získat jaderným štěpením nebo jaderným slučováním.

  • Jaderné štěpení – těžší jádro je rozštěpeno na dvě lehčí, přibližně stejně těžká jádra. Reakce se využívá v reaktorech jaderných elektráren, kde dochází ke štěpení uranu. Při reakci se uvolňuje obrovské množství energie, které je přibližně milionkrát větší než při běžné chemické reakci – např. hoření.
  • Jaderné slučování (syntéza, fúze) – ze dvou lehčích jader vzniká jádro těžší. Tato reakce probíhá v nitru každé hvězdy, tedy i Slunce, kdy se slučují dvě jádra vodíku (H) za vzniku jádra helia (He). Důležitou podmínkou pro vznik jaderné fúze je velmi vysoká teplota – reakci proto nazýváme termojadernou. Výzkum jaderné fúze vedl zatím jen k sestrojení vodíkové bomby, zbraně s mnohonásobně ničivějšími účinky, než má klasická jaderná bomba. Naštěstí nebyla nikdy použita.

Jaderná energie slouží zejména k výrobě elektrické energie a v malém měřítku v dopravě k pohonům jaderných lodí a ponorek.

S jadernou energií souvisí radioaktivita. Její příčinou je radioaktivní rozpad jádra nestabilních atomů na jiná jádra, při němž vzniká radioaktivní záření. Rozlišujeme radioaktivitu přirozenou a umělou. Přirozená radioaktivita je důsledkem samovolného rozpadu atomového jádra a vykytuje se běžně v přírodě. Umělá radioaktivita vzniká např. při reakci v jaderném reaktoru, kdy se jádra i u vyhořelého paliva mohou dále samovolně rozpadat.

 

Obrázky
Obr. 1a Mezinárodní výstražné symboly, označující radioaktivní materiál
Obr. 1a Mezinárodní výstražné symboly, označující radioaktivní materiál
Obr. 1b Mezinárodní výstražné symboly, označující radioaktivní materiál
Obr. 1b Mezinárodní výstražné symboly, označující radioaktivní materiál
Obr. 2 Schéma štěpné reakce v reaktoru
Obr. 2 Schéma štěpné reakce v reaktoru
Autor: ČEZ
Odkazy