Pohledy na vybrané téma

Jaderná energie

Jaderná energie, někdy též zvaná atomová, je druh energie, který je vázán ve vnitřní struktuře chemických prvků. K jejímu uvolňování dochází při jaderných reakcích vedoucích k přeměně atomových jader, ke kterým může docházet buď samovolně, nebo působením jiných částic. Při reakci označované jako "rozbití atomu" dochází ke ztrátě malého množství hmoty, ale současně k uvolnění velkého množství energie v podobě tepla. Pro jadernou energetiku se využívá řízená štěpná reakce, při níž jsou těžká atomová jádra uranu (U), případně plutonia (Pu) a výhledově i thoria (Th), ostřelována neutrony. Po jejich nárazu se jádro atomu rozštěpí na dceřiná jádra a ta se od sebe rozletí (rychlostí asi 10 000 km/s). Tato jádra o obrovské energii se srážejí s dalšími atomy a jejich pohybová energie se mění na energii tepelnou.

Tohoto procesu, resp. tepla, které vznikne při reakci, se využívá k výrobě elektřiny v jaderných elektrárnách (JE). Stejný princip se používá i k výrobě jaderných zbraní, s tím rozdílem, že štěpná reakce je v tomto případě neřízená. Jaderná energie je počítána mezi neobnovitelné zdroje energie, byť nepatří mezi fosilní paliva.

Jaderná elektrárna je z pohledu energetiky elektrárnou tepelnou. Proto i princip získávání elektrické energie je velmi podobný. Rozdíl spočívá v tom, že místo kotle, v kterém se spaluje např. uhlí a ohřívá voda, která v podobě páry pohání turbínu generátoru, je v jaderné elektrárně zdrojem tepla jaderný reaktor a jeho palivem tyče radioaktivního paliva. V ČR jsou v současné době v provozu dvě jaderné elektrárny – JE Temelín (o výkonu 2 000 MW) a JE Dukovany (o výkonu 1 897 MW). Jaderná energetika se v ČR stará o přibližně 1/3 celkové produkce elektřiny.