Pohledy na vybrané téma

Jak dopravu hodnotíme?

Abychom mohli dopravu nějakým způsobem hodnotit a vylepšovat, potřebujeme ji změřit a popsat. K tomu slouží dopravní ukazatele, tzv. indikátory. Indikátory se mohou vztahovat k různým kategoriím – od jedné komunikace, přes město, kraj, celostátní úroveň, až po úroveň evropskou a globální.

Rozlišujeme dva hlavní indikátory – výkon a objem. Výkon přepravy se týká vlastní dopravy, hodnotí její "výkonnost", tj. jak byla přeprava realizována. Objem přepravy se vztahuje jen k výsledku dopravy, tedy k tomu, co bylo přepraveno (počet osob nebo množství zboží). Výkon a objem se stanovují pro osobní a nákladní dopravu zvlášť. Kromě těchto dvou indikátorů se v silniční dopravě sleduje ještě intenzita dopravy a skladba dopravního proudu, které udávají zátěž dopravní sítě. Intenzita dopravy vyjadřuje počet vozidel, která projedou určitým místem za určitý čas, nejčastěji za 24 hodin. Pokud bychom intenzitu dopravy vynásobili vzdáleností mezi dvěma místy, získáme dopravní výkon. Skladba dopravního proudu udává podíly jednotlivých druhů vozidel, která projedou určitým místem (osobní automobily, motocykly, autobusy, atd.). Intenzita a skladba zahrnují osobní a nákladní dopravu dohromady.