Pohledy na vybrané téma

Jak předcházet nepříznivým vlivům dopravy

Každý z nás již někdy přecházel rušnou křižovatku nebo uvízl v dopravní koloně. Ani jedna z těchto situací není příjemným zážitkem. Doprava nás obtěžuje kouřem a zápachem z výfukovým plynů, nadměrným hlukem a kromě jiného i významně zasahuje do krajiny. Jinak řečeno, vytváří zátěž pro lidské zdraví a životní prostředí.

Snížení této zátěže je možné dosáhnout dvěma způsoby – zlepšováním technologií při vývoji a konstrukci vozidel a nejrůznějšími systémy regulace, tj. řízení dopravy. Smyslem technických opatření při výrobě vozidel je snížení množství znečištění a hluku vznikajících při jejich provozu. Regulace dopravy znamená v praxi např. omezení dopravy v centrech měst a v přírodně cenných lokalitách, nebo podporu využívání městské hromadné dopravy (MHD), cyklistické dopravy apod. Cílem regulace dopravy je tedy její zlepšení, zejména z environmentálního pohledu, nikoliv její omezení jako celku.

Technologická opatření a regulace dopravy jsou spolu s podporou využívání alternativních paliv základem tzv. udržitelné dopravy, tj. konceptu, který úzce souvisí s principy udržitelného rozvoje. Cílem udržitelné dopravy je vytvořit podmínky pro takovou dopravu, která je na jedné straně funkční, bezpečná a ekonomická a na straně druhé snižuje negativní dopady na životní prostředí a lidské zdraví.