Pohledy na vybrané téma

Jak se doprava dělí?

Doprava se dělí do tří základních skupin – na dopravu pozemní, vodní a leteckou, a to podle toho, v jakém prostoru se uskutečňuje. Dále ji dělíme podle druhu dopravního prostředku a dopravní infrastruktury. Tímto způsobem vymezujeme tzv. druhy dopravy. Pozemní doprava může být silniční, železniční, cyklistická a pěší, vodní může být pevninská (u nás především říční) nebo námořní. Zvláštním druhem dopravy je z tohoto pohledu doprava potrubní. Podle toho, co je přepravováno, dělíme dopravu na osobní a nákladní. V těchto dvou kategoriích také dopravu vyhodnocujeme. Pro hodnocení osobní dopravy se ještě používá rozdělení podle toho, kde se pohybujeme a kam cestujeme. Existuje tak doprava městská, regionální, dálková, vnitrostátní a mezinárodní. Podle vztahu dopravy k určitému místu rozlišujeme dopravu vnější (doprava ven z města), vnitřní (doprava v rámci města) a tranzitní (městem jen projíždí).

Obrázky
Obr. 1 Klasifikace dopravy
Obr. 1 Klasifikace dopravy
Zdroj: CENIA
Odkazy